Η συμμετοχή της Οινοποιίας Πουλτσίδη στην Food expo 2022

Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ η ς Ο ι ν ο π ο ι ί α ς Π ο υ λ τ σ ί δ η σ τ η ν F o o d e x p o 2 0 2 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ συμμετείχε στην έκθεση προϊόντων “FOOD EXPO” με μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που δείξατε για τα προϊόντα μας.